I Jagódki

Grupa I „Jagódki”

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa

1.Jak dobrze być razem

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie zdolności empatii

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi między dziećmi w grupie
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej
 • wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
 • kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3
 • stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

2. W koronach drzew

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań
 • wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

3. Jesienne kołysanki

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań
 • wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

4. Kraina bezpieczeństwa

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej
 • kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie
 • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
 • rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

W tym miesiącu zaśpiewamy:

MALOWAŁA JESIEŃ

Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 

FOTORELACJA

Ścieżka sensoryczna

Poznajemy strukturę kory drzew poprzez dotyk

 

Bukiety z jesiennych liści

Dzień chłopaka

Dzień Przedszkolaka

Poznajemy literę O

 Na świeżym powietrzu

Kasztanowe kompozycje

 

Wspomnienia z wakacji ukryte w okularach

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast