V Jeżyki

Grupa V „Jeżyki”

Dzieci 5- 6 letnie

„Igły jak u sosny na grzbiecie mu wyrosły.

Ma długi czarny ryjek, potrafi pokonać żmiję!

Zjada tłuściutkie robaki… My wiemy kto to taki:

Mały śmieszny zwierz nazywa się JEŻ!”

 

PAŻDZIERNIK

Wszyscy już na dobre zadomowiliśmy się w przedszkolu. Wrzesień przyniósł mnóstwo ciekawych zajęć, miłych spotkań i innych atrakcji. Mamy nadzieję, że i w październiku nie zabraknie  interesujących wydarzeń. A oto co przed nami:

1.Sztuka bycia razem

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie zdolności empatii

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi między dziećmi w grupie
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej
 • wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
 • kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3
 • stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

2. O czym szumią drzewa

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań
 • wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

3. Jesienne strategie zwierząt

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów
 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”
 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)
 • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

4. Dbamy o bezpieczeństwo

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej
 • kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie
 • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
 • rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

W tym roku szkolnym nasza grupa bierze udział w programach i projektach:

I Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów

 Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, badam i dotykam

Kraina Zmysłów – plakat informacyjny

 

Program Edukacyjny „Sensosmyki”

 

Projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

 

Projekt BohaterON w Twojej Szkole

Śpiewamy, tańczymy muzykujemy…

Owocowy blues

1. Na zmartwienia i na żale
dżem ci zrobi doskonale,
bowiem w dżemie siła drzemie.
Owocowy blues!

Ref. Blues, blues, blues owocowy,
taniec pyszny to i zdrowy,
słodki jak jabłkowy mus!
Owocowy blues!

2. Na zgryzoty i kłopoty
bardzo dobre są kompoty,
czy śliwkowe, czy gruszkowe,
każdy o tym wie!

Ref. Blues, blues, blues owocowy…
3. Chcesz być silny tak, jak smok,
owocowy tankuj sok!
Malinowy, porzeczkowy,
każdy dobry jest!

Ref. Blues, blues, blues owocowy,
taniec pyszny to i zdrowy,
słodki jak jabłkowy mus!
Owocowy blues!

Zakończenie:
Owocowy blues! Oh, yeah…

Przyjaźń – wielka sprawa

1.Tomek Kaśka, Michał, Ela,
każdy szuka przyjaciela,
z nim się może wszystko zdarzyć,
razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,
z przyjaciółmi nuć piosenkę.
Nie stój sam, wyciągnij rękę,
z przyjaciółmi nuć piosenkę.

2. Można pobiec na huśtawkę
i z gałęzi zrobić tratwę,
razem odpowiadać echu,
śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę…

3. A gdy smutek cię dopada,
jest przyjaciel i jest rada,
jeśli dbasz o swoją przyjaźń,
ona nigdy nie przemija.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę…

Piosenka o zimowym śnie

1. Jeżyk zwinął się w kuleczkę,
smacznie sobie śpi.
Przykrył się kołderką z liści,
wiosna mu się śni.

Ref. La, la, li, li, śpij, jeżyku, śpij,
la, la, li, li, o wiosence śnij.

2. Wiewióreczka w dziupli swojej
smacznie sobie śpi.
Nazbierała garść orzechów,
wiosna jej się śni.

Ref. La, la, li, li, śpij, wiewiórko, śpij,
la, la, li, li, o wiosence śnij.

3. Miś kudłaty w swej jaskini
smacznie sobie śpi.
Zjadł już miód i pochrapuje,
wiosna mu się śni.

Ref. La, la, li, li, śpij, misiaczku, śpij,
la, la, li, li, o wiosence śnij.

4. Śpią zwierzątka w swoich domach,
miłe mają sny.
Śpią cichutko i spokojnie,
zaśnij więc i ty.

Ref. La, la, li, li, śpij, kochanie, śpij,
la, la, li, li, o wiosence śnij

Czyta, liczy, tańczy, gra,

każdy „Jeżyk” fotkę ma.

„Jeżyki” w komplecie

Zwierzątka z liści – ćwiczymy kreatywność i wyobraźnię

Pajęcza sieć – nasze pierwsze próby z „szyciem”

Natura sensorycznym placem zabaw – jesienna wycieczka na Danielec

Ścieżka sensoryczna

W ramach realizacji zadań z zakresu integracji sensorycznej wybraliśmy się na krótki spacerek po ścieżce sensorycznej. Sprawdzaliśmy jak nasze stopy reagują różną temperaturę i fakturę powierzchni. 

 

Mozaikowe, jesienne serca

Jabłonie – farby plakatowe na 4 sposoby 

Malując jabłonie „Jeżyki” poznały różne techniki pracy farbami plakatowymi. Gałęzie drzew to nasze odbite na kartce dłonie, pnie namalowaliśmy pędzlami, liście powstały w wyniku stemplowania patyczkami higienicznymi, natomiast jabłka wykonaliśmy małymi gąbeczkami maczanymi w farbie i odbijanymi pomiędzy liśćmi. Efekt bardzo nam się podoba.

Dzień Chłopaka z jabłkowymi muffinkami w tle

Spacer do ogródków działkowych – nasze warzywne zbiory

Poznajemy owoce i warzywa wszystkimi zmysłami

Spotkanie z policjantami

Sensorek

Aby lepiej pobudzić nasz zmysł dotyku wykonaliśmy kukiełki do ćwiczeń dotykowych zwane „sensorkami”. Nasze sensorki powstały z różnych skrawków materiałów. Są naprawdę świetne.

Nasze zmysły

Jako mali odkrywcy zastanawialiśmy się jak możemy poznawać smak. Doszliśmy do wniosku, że potrzebnych nam jest do tego 5 zmysłów. W naszej sali postał także kącik zmysłów, który przyda się do zabaw sensorycznych.

Cztery żywioły

Dziś poznawaliśmy 4 żywioły i trochę eksperymentowaliśmy z powietrzem wodą i ogniem. Wiemy już, że zakręconą butelkę trudniej jest zgnieść niż odkręconą, że woda ma wielką siłę przyciągania 😉 oraz, że ogień, aby się palić potrzebuje tlenu.

Dzień Przedszkolaka

Na pewno wiecie, że 20 września obchodzimy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Jeżyki wzięły udział w drużynowym konkursie dla prawdziwych przedszkolaków. Zadania wcale nie były łatwe: trzeba było rozpoznawać kolory po angielsku, znaleźć w sali przedmioty na literę k, odgadywać zagadki o ruchu drogowym, sprawnie liczyć kubeczki i współpracować budując z nich wieżę. 

Nasze „Jeżyki” to prawdziwe przedszkolaki, więc wszystkie zadania wykonały śpiewająco zbierając komplet punktów i nagród.

 

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Kropki

W ramach „jeżykowych” obchodów Dnia Kropki poznaliśmy Vashti – dziewczynkę, której swój talent odkryła w malowaniu kropek! Na macie do kodowania ułożyliśmy wesołego Pana Kropkę oraz ozdobiliśmy go kolorowymi kropkami, każda z nich oznaczała talenty i umiejętności każdego z nas. Potem ćwiczyliśmy spostrzegawczość, koordynację wzrokowo – ruchową i rytmiczność bawiąc się białymi i czarnymi kropkami w rytm znanego nam już utworu „Clap, clap song”. Na koniec sprawdzaliśmy czy i my jesteśmy dobrzy w malowaniu kropek. Wykorzystaliśmy do tego patyczki higieniczne oraz własne paluszki. 

Kubeczkowe zabawy

W ramach zajęć popołudniowych bawiliśmy się kolorowymi kubeczkami ćwicząc spostrzegawczość, orientację przestrzenną oraz umiejętność odwozorwywania. 

Zdjęcie znad morza – wycinanka

To nasze pierwsze próby w całkowicie samodzielnym wycinaniu elementów obrazka. Chyba poszło nam całkiem nieźle!

„Clap, clap song” w naszym wykonaniu

Sensoryczne „O” – ćwiczymy pisanie

Poznajemy kulturę regionu – z wizytą na „Fyrtku”

Wielkość czcionki
Kontrast