Programy, akcje

Programy, w których uczestniczy nasze przedszkole

Innowacja pedagogiczna

We sing, we play, we speak

wprowadzenie dzieci w świat języka, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii

Adresatami innowacji są dzieci 6 letnie. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2018/2019  z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć popołudniowych, raz w miesiącu w grupach dzieci 6 letnich (grupa IV „Pajacyki”, grupa V „Myszki”) w formie zajęć wspólnych lub zajęć realizowanych oddzielnie w tych grupach.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji, znajomości tradycji, historii, kultury, języka innych krajów europejskich, przygotowania dzieci do bycia aktywnym i świadomym obywatelem Europy i świata

Ma ona zachęcać i motywować dzieci do nauki języka obcego, poznawania kultur i tradycji innych krajów europejskich, podróżowania, zwiedzania świata.

Tematy realizowane w ramach innowacji: Potwór z Loch Ness, Celtyckie rytmy, Christmas time, Let’s cook in English, Five o’clock – angielskie zwyczaje, Big Ben – zegary z wieży, Egg hunt, Visit Buckingham Palace

 

Uczymy Dzieci Programować – ogólnopolski program edukacyjny

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.

Hasło ,,programowanie” wciąż dla wielu nauczycieli, edukatorów nie brzmi przyjaźnie, powoduje niepokój a nawet lęk, a wcale nie musi tak być, podstaw programowania możemy efektywnie uczyć dzieci…to naprawdę nie musi być trudne, a korzyści z nauki programowania są ogromne. Nie tylko rozwijamy logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, oswajamy nowoczesne technologie, ale też pracujemy nad kształtowaniem postaw prospołecznych, umiejętnością pracy zespołowej, trudną sztuką szukania kompromisów. Nie chcemy, żeby dzieci tylko prawidłowo tworzyły kod, chcemy, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

Projekt Edukacyjny Kto Ty jesteś? Polak mały.

 

 

Adresatami  projektu są Wychowankowie Przedszkola nr 3 w Radzionkowie (wszystkie grupy wiekowe).  Projekt będzie realizowany w takcie trwania roku szkolnego 2018/ 2019

 

CELE EDUKACYJNE:

 1. a) OGÓLNE
 • Rozwijanie  świadomości i postaw patriotycznych dzieci
 • Kultywowanie tradycji narodowych
 • Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej

     b) SZCZEGÓŁOWE

Dzieci:

 • aktywnie uczestniczą w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych
 • interesują się ważnymi dla kraju aktualnymi wydarzeniami (występy polskich sportowców, wydarzenia kulturalne)
 • wymieniają nazwę swojego kraju i jego stolicy,
 • rozpoznają symbole narodowe (godło, flaga, hymn),
 • nazywają wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,
 •  okazują zainteresowanie poznawaniem historii naszego kraju oraz zdobywaniem wiedzy na temat życia i osiągnięć ważnych historycznie postaci
 • kształtuje świadomość narodową i poczucie dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • poznają sposoby czczenia ważnych miejsc, rocznic, historycznych wydarzeń („minuty ciszy”, składaniem kwiatów pod pomnikami, w miejscach pamięci, deklamacja wierszy patriotycznych)

 

Przyjęte w projekcie założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem  i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.

Projekt prowadzony przy pełnej realizacji Podstawy Programowej.

Projekt Edukacyjny Kolorowa Matematyka

 

Program został oparty na założeniach programu “Dziecięca matematyka” opracowanego przez panią profesor E.Gruszczyk – Kolczyńską

Kolorowa matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce.
Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia, dziecka stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Program obejmuje następujące działy:

 1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczność.
 3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.
 4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 8. Przyswajanie określeń czasu.
 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości.
 10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Program Kolorowa matematyka zakłada realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej, na jednych zajęciach w tygodniu oraz utrwalanie wprowadzanych pojęć w ciągu tego tygodnia. Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie, a w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będzie się je utrwalać lub powtarzać wcześniej przerobiony materiał. Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych, przy czym zagadnienie sformułowane, jako: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny porządkowy aspekt liczby” będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego. Program został opracowany tak, aby nauczyciel poszczególnych grup wiekowych mógł samodzielnie dobierać formy i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rozwijania pojęć matematycznych.

Cele programu
Założenia programu Kolorowa matematyka są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one:
1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.
2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
4. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała”, jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw politycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
 • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
 • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury to inicjatywa firmy Tymbark i marki KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie.

Wystartowała czwarta edycja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Na podstawie nadesłanych przez organizatorów materiałów nauczyciele prowadzą zajęcia w czasie których dzieci obchodzą Święto marchewki, Zielony Dzień, tworzą patrole ekologiczne. Gromadzimy wiedzę i punkty, aby zdobyć tytuł i certyfikat Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Ekologia jest ostatnio bardzo popularny, ale i niezwykle ciekawym i ważnym tematem. Istotnym jest, aby już najmłodsze dzieci poznawały zasady ekologicznego życia, aby wiedziały co można zrobić, by pomóc naszej planecie, a wtedy wszystkim: ludziom, zwierzętom i roślinom będzie się tu żyło, zdrowo i bezpiecznie.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej czyste powietrze wokół nas

Program Czyste powietrze wokół nas stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach codziennych, których dziecko narażone jest na szkodliwe dlań zwyczaje osób palących. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym owocuje przez całe życie.

W wychowaniu zdrowotnym, a szczególnie w profilaktyce antytytoniowej niezmiernie ważne jest modelowanie przez nauczycieli i rodziców prawidłowych zachowań, a przede wszystkim pamiętanie o tym, że przekazy i działania muszą być spójne, co nie zawsze jest łatwe.

Program Czyste powietrze wokół nas skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich, a także do ich Rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich uczestników życia rodzinnego i przedszkolnego dziecka. Główne cele programu to:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Przewodnikiem dzieci w czasie programu jest postać przyjaznego dinozaura Dinka, który nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.

 

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków – Akademia Aquafresh

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

W ramach prowadzenia programu we wszystkich grupach wiekowych zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące profilaktyki stomatologicznej i dbałości o higienę jamy ustnej. Przedszkolacy wezmą także udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Akademię Aquqferesh pt. Moje przygody w krainie zdrowych ząbków.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.akademia-aquafresh.pl , na której zarówno dzieci, jak i rodzice znajdą wiele ciekawych informacji i zabaw związanych z tematyką dbania o ząbki.

 

Ogólnopolska kampania edukacyjna mamo, tato wolę wodę

Kampania Mamo, tato, wolę wodę! ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków

żywieniowych wśród najmłodszych. Jak twierdzą niezależni eksperci wczesne dzieciństwo jest okresem, w którym najłatwiej nauczyć dziecko przestrzegania właściwych zachowań żywieniowych. Z tego powodu akcja edukacyjna, odbywająca się w ramach kampanii Mamo, tato, wolę wodę! została zaadresowana właśnie do dzieci w wieku przedszkolnym i ich wychowawców, a także rodziców i opiekunów.

Poprzez kampanię chcemy zachęcać dzieci do picia wody, promujemy zdrowy tryb życia, kładąc nacisk na prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczną, a także postawy proekologiczne – mówi Monika Piekarska, przedstawicielka firmy Żywiec Zdrój, organizatora kampanii Mamo, tato, wolę wodę!

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę o roli wody w otaczającym świecie oraz poznać jej właściwości, zastosowania i sposoby oszczędzania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wolewode.pl .

Rodzice znajdą tam ciekawe artykuły na temat zdrowego żywienia dzieci oraz pouczające zabawy związane z wodą. Dzieci będą mogły wraz z bohaterem programu – Zdrojkiem wyruszyć w podróż w poszukiwaniu źródełka a w Akademii Zdrojka dowiedzą się wszystkiego, co przedszkolacy powinni wiedzieć o wodzie.

Wielkość czcionki
Kontrast