Rekrutacja

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie trwała od 1 do 10 marca 2023.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz niezbędnymi załącznikami, poprawnie wypisać i zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W RADZIONKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące informacji o zamieszkiwaniu rodziców na terenie Gminy Radzionków i rozliczaniu się w roku rekrutacji lub roku poprzedzającym rekrutację z podatku dochodowego od osób fizycznych według właściwości zamieszkania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące kandydata , dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata

Załącznik nr 5 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące informacji o rodzeństwie kontynuującym edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

Załącznik nr 6 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące zapisywanego dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły obwodowej przedszkola, do którego składany jest wniosek. ( Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 )

 

ZARZĄDZENIE NR 2360/2022 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2023/2024

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zarządzenie Nr 2268/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

Uchwała Nr XXXV/358/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków