Zapisy RODO

Klauzula informacyjna dla Rodziców wychowanka

 

Drogi Rodzicu,

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Przedszkole nr 3 z siedzibą w Radzionkowie  przy ul. Szymały 38
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Adama Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  w związku z art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,
 2. promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 pkt. a RODO,
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą administracyjną, finansową, serwisową czy informatyczną.
 • Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania.
 • Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.