Procedura funkcjonowania Przedszkola nr 3 w trakcie pandemii COVID-19

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 3  W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

 

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych GIS i MZ i ME z dnia 02.07.2020r. i obowiązuje od 01.09.2020r.

CEL PROCEDURY: celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom na terenie przedszkola w trakcie pandemii.

ZAKRES PROCEDURY: niniejsza procedura dotyczy dzieci i ich opiekunów oraz pracowników przedszkola.

 

I – KORONAVIRUS (COVID-19)

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy choroby koronawirusowej (COVID-19) to: kaszel, gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach). Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni dziecko – wychowanek przedszkola lub członek jego najbliższej rodziny, z którym na co dzień dziecko zamieszkuje, przebywał w miejscu gdzie występuje KORONAVIRUS bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor przedszkola. Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość kontaktować się w sprawie koronawirusa pod numerem infolinii – INFOLINIA W SPRAWIE KORONAVIRUSA  –  800190590                                                                                                     

W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia dziecka – wychowanka przedszkola lub innego członka jego rodziny, z którym dziecko zamieszkuje rodzice mają zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia rodziców i bliskich oraz stanu zdrowia dziecka wyjaśniane są natychmiast w rozmowie z rodzicem/prawnym opiekunem, w formie umożliwiającej najszybszy kontakt np. telefonicznie lub innymi metodami zdalnej komunikacji.

Zaleca się aby rodzice zwracali uwagę dziecku oraz przestrzegali następujących zasad:

 • Częste mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem odkażającym.
 • Unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłanianie ust i nosa zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką w przypadku kaszlu lub kichania.
 • Nie zbliżanie się do osób chorych.
 • Zaopatrzanie dziecka w maseczkę – dotyczy dzieci powyżej 4 roku życia.
 • Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

II – Profilaktyka zdrowotna w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w tym szczególnie COVID-19

Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Profilaktyka zdrowotna przebiega w następujących fazach:

 • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
 • profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,
 • profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie,
 • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

 

Profilaktyka wczesna – działania

 1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych.
 4. Edukacja dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • mycia rąk wodą i mydłem po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk wodą i mydłem przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
 1. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

II – WYTYCZNE DLA RODZICÓW:

1.Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien obowiązkowo przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

2.Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

3.Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4.Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

5. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych zabawek czy przedmiotów.

6.Regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

7.Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady- dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

8. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci i ich opiekunów:

a) przyjmowanie i odbieranie dzieci przez jednego rodzica/opiekuna według następującej zasady: w pomieszczeniu szatni nie może przebywać więcej niż 10 rodziców/opiekunów razem z dziećmi z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2m. Zabrania się rodzicom/opiekunom wchodzenia do sal grupowych dzieci. Rozstanie z dzieckiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakty z nauczycielami będą się odbywać zgodnie z ustaleniami z wychowawcami grup.

b) różne godziny zabawy na dworze- wg ustalonych odstępów czasowych.

IV – Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19:

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

4. Do przestrzeni opisanej w pkt. 3. nie wlicza się pomieszczenia kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie/dezynfekcję zabawki.

7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.

8. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci i ich opiekunów:

a) przyjmowanie i odbieranie dzieci przez jednego rodzica/opiekuna według następującej zasady: w pomieszczeniu szatni nie może przebywać więcej niż 10 rodziców/opiekunów razem z dziećmi z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2m. Zabrania się rodzicom/opiekunom wchodzenia do sal grupowych dzieci. Rozstanie z dzieckiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakty z nauczycielami będą się odbywać zgodnie z ustaleniami z wychowawcami grup.

b) różne godziny zabawy na dworze- wg ustalonych odstępów czasowych.

9. Personel przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

10. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają obowiązek przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie mierzona temperatura ciała dziecka termometrem bezdotykowym po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica.
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 9. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – najlepiej uzgodnić i stworzyć osobną listę kontaktu grupy przechowywaną zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do przedszkola celem pilnego odebrania z podmiotu. 
 11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp
 12. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

V – Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w których rodzic/opiekun będzie musiał wejść na teren placówki należy dopilnować, aby dezynfekował dłonie przy wejściu, zakładał rękawiczki ochronne oraz zakrywał usta i nos. (Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie)
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Należy monitorować i kontrolować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem. Wypełniane są karty monitoringu.
 5. Zabawki i sprzęty używane przez dzieci będą po skończonej zabawie dezynfekowane. Dezynfekcja będzie odnotowana w karcie monitoringu.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 8. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

VI – Gastronomia

 1. Należy zapewnić korzystanie z wody pitnej przez dzieci pod nadzorem opiekuna;
 2. Przy organizacji żywienia w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

VII – Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu I skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Postępowanie zgodne z procedurą postępowania przeciwepidemicznego na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na civid – 19.
 5. Na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i postępować zgodnie z procedurą postępowania przeciwepidemicznego na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na civid – 19.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Należy przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Organizacja zajęć  rewalidacyjnych

 Na terenie przedszkola w czasie pandemii po zastosowaniu wytyczonych w niniejszej procedurze podstawowych zasad sanitarnych mogą być organizowane dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci.

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH (REWALIDACYJNYCH I LOGOPEDYCZNYCH) Z DZIECKIEM ZALECA SIĘ:

 • Przed dopuszczeniem dziecka do zajęć pomiar temperatury ciała u dziecka po uprzednim uzyskaniu  zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 • Dostosowanie wielkości sali do zajęć z dzieckiem – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć  nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem  Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Wyposażenie kadry specjalistycznej w środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
 • Dezynfekowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych, zabawek, biurek, stołów, klamek, włączników światła poprzez regularne przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie nauczyciela specjalisty).
 • Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią indywidualną pracę z dzieckiem, które uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych  od kadry prowadzącej te zajęcia.
 • Informowanie dziecka, w sposób dostosowany do jego potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 • Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka
 • Wietrzenie sali, w której przebywa dziecko z nauczycielem specjalistą, przynajmniej raz na godzinę lub podczas zmiany specjalisty.
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  WYTYCZNE DLA RODZICÓW:

 • Powinien każdorazowo po wejściu na teren placówki dokonać dezynfekcji rąk.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien każdorazowo obowiązkowo przekazać istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Powinien być dostępny pod telefonem i w razie potrzeby, przy wystąpieniu objawów chorobowych w trybie natychmiastowym odebrać dziecko z przedszkola.
 • Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych zabawek czy przedmiotów.
 • Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady- dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.